ေမတၱယသုတ္ပရိတ္ေတာ္၏ အာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင္႔ နတ္အမ်ားတို႕သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အာရံုမ်ိဳးကို မျပႏိုင္ဘဲ ရိွၾကသည္။ ေမတၱာသုတ္ပရိတ္ေတာ္ကို ေန႔ညမျပတ္ မပ်င္းမရိဘဲ ထပ္တလဲလဲ စြဲျမဲ ရြတ္ပြား ၾကိဳးစားအားထုတ္သူသည္ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာအိတ္စက္ရ၏။ အိပ္ေပ်ာ္သည္ရိွေသာ္ မေကာင္းေသာ အိမ္မက္မ်ိဳး မျမင္မက္ရ။ ဤသို႔ အက်ိဳးအာနိသင္ႏွင္႔ျပည္႔စံုေသာ ေမတၱာသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကို အဓိပၸါယ္သိစြာ ရြတ္ဆိုလိုပါက သင္ၾကားနိုင္ပါသည္။

စုစုေပါင္း ၁၄ ခ်ိန္သင္ၾကားထားပါသည္။