ကုရုတိုင္းသားမ်ား ေစာင္႔ေရွာက္ထိန္းသိမ္း က်င္႔သံုးသည္႔သီလမ်ားကို သိျမင္ရျပီး သီလေစာင္႔ထိန္းသူ၏ အက်ိဳး၅-ပါး သီလပ်က္စီးသူ၏ အျပစ္ ၅-ပါး မ်ားကို သိျမင္ၾကရပါမည္။ မဟာဒါနၾကီး ၅ပါးျခံရံ၍ ေမတၱာဘာ၀နာ အထြက္တပ္အပ္ေသာ ဂရုဓမၼသီလေဆာက္တည္ပံုမ်ားသင္ၾကားၾကရပါမည္။

စုစုေပါင္း တစ္ခ်ိန္သာ ရိွပါသည္။