ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ျမတ္စြာဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ေတာ္ထြက္ ဗုဒၶ မႏၱန္ ပရိတ္ေတာ္မ်ားကို ဗုဒၶဘာသာ၀င္ သူေတာ္စင္မ်ားအားလံုး ပါ႒ိေတာ္ႏွင္႔တကြ အနက္အဓိပၸါယ္မ်ားကို သိရိွ၍ ဌာန္, ကရိုဏ္းက် သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္စြာ ရြတ္ဆိုႏိုင္လိုသူမ်ား ဤသင္တန္းကိုေလ႔လာသင္ယူႏိုင္ပါသည္။

၁း၃၀ နာရီ ခန္႔တစ္ခ်ိန္ ႏွင္႔ စုစုေပါင္း ၂၄ ခ်ိန္ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။