ျဖဴစင္ေကာင္းျမတ္ေသာ ေစတနာတို႔ျဖင္႔ မိမိတို႔ေမွ်ာ္မွန္းေသာ ေကာင္းျမတ္သည္႔ ေကာင္းက်ိဳးဟူသမွ်ကို မုခ်ေအာင္ျမင္ရရိွႏိုင္ေစရန္ ရည္သန္လွ်က္ ပ႒ာန္း ပစၥယုေဒၵသ, ပစၥယနိေဒၵသ ပါ႒ိေတာ္မ်ားကို အနက္သေဘာတိုင္ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္လိုသူမ်ားအတြက္ ဤသင္တန္းကိုနာႏိုင္ၾကပါသည္။

၁း၃၀ နာရီခန္႔ တစ္ခ်ိန္ႏွင္႕ စုစုေပါင္း ၁၀ ခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။